Kişisel Verilerin Korunması | Borusan Otomotiv Premium Kiralama

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BORUSAN OTOMOTİV PREMİUM KİRALAMA VE TİCARET A.Ş. GERÇEK KİŞİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi Gerçek kişilerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; VERİ SORUMLUSU olarak, merkezi Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza Kat:4 Dolmabahçe Şişli İstanbul adresinde bulunan Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.premiumkiralama.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz;
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için Şirketimizin ve/veya Borusan Otomotiv Grup Şirketlerinin ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirketimiz ve/veya Borusan Otomotiv Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması,
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri İlişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Şirketimiz ve/veya Borusan Otomotiv Grup Şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile Şirketimizin, Borusan Otomotiv Grup Şirketlerinin ve Şirketimizle ve/veya grup şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Anlaşmalı olduğumuz “kredi sağlayıcı şirketler” tarafından sunulan kredi imkanlarına başvurunuzun olması halinde “kredi sağlayıcı şirketlerce” yapılacak kredi değerlendirme işlemlerinin bu kuruluşlar nezdinde takibi,
 • Anlaşmalı olduğumuz kredi sağlayıcı şirketlere sağlayabileceğimiz pazarlama hizmetleri çerçevesinde kredi ve finansman işlemlerinizin bu kuruluşlar nezdinde takibi,
 • Şirketimizden aldığınız hizmetlerle ilgili olarak finansal süreçlerin risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 • Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası,
 • Satış sonrası destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Satış, kiralama ve sair sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Finans veya muhasebe işlerinin takibi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortakları, Borusan Otomotiv grup şirketlerinin bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
gibi amaçlarla (“Amaçlar”), 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği
Toplanan kişisel veriler; yukarıda sayılan Amaçlar kapsamında yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, Borusan Otomotiv grup şirketleriyle, tedarikçilerimizle, Borusan Otomotiv grup şirketlerinin bayileriyle, satış sonrası hizmetleri sunan tedarikçilerimizle, üreticilerimizle, lojistik ve/veya vale firmalarıyla, acente ve/veya brokerlerle, ekspertiz şirketleriyle, etkinlik şirketleriyle, dijital ve/veya reklam ajanslarıyla, çağrı merkezi ve/veya sms ve elektronik ileti hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, bankalarla, finansman şirketleriyle, sigorta şirketleriyle, arşiv hizmetleri tedarikçilerimizle, trafik işlemleri müşavirlerimizle, hukuk ve/veya mali danışmanlarımızla, posta/gönderi hizmeti veren tedarikçilerimizle, muhasebe mutabakat veya takip hizmeti veren tedarikçilerimizle ve sair iş ortaklarımızla, diğer Borusan Topluluğu grup şirketleriyle, yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ve internet ortamında, internet sitemiz ve diğer dijital mecraları kanallarıyla, fiziki ortamda gerçekleştirdiğiniz showroom, bayi ve servis ziyaretleri, Şirketimiz çalışan ya da temsilcilerinin sizleri ziyaretleri, etkinlikler, çağrı merkezimiz tarafından yapılan ya da çağrı merkezimize yaptığınız aramalar, tedarikçilerimizin Şirketimize sizin için verdikleri hizmetlerin sağlanması, anlaşmalı olduğumuz kredi-sağlayıcılardan kullanmak üzere kredi başvurusunda bulunmanız halinde yasal sınırlamalar içinde kalmak şartıyla ilgili kredi-sağlayıcı kuruluşlara iletilmek üzere Şirketimize bilgi iletiminiz sırasında, tarafımıza gönderdiğiniz elektronik iletiler (e-mail vb.) ile; satış, pazarlama, etkinlik gibi iş faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz, yukarıda sayılan amaçların sağlanması ve bu çerçevede onayınızın elde edilmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmeye ilişkin olanlar dahil ilgili hukuki yükümlülüklerimizi ifaya ve yasal haklarımızı korumaya dayanan hukuki sebeplerle toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak,
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.premiumkiralama.com alan adlı İnternet Sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarımızda düzenlenen yöntemlerle veya Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza Kat:4 Dolmabahçe Şişli İstanbul adresine, internet sitemizdeki “başvuru formunu” eksiksiz doldurarak ıslak imzalı halde, taahhütlü mektupla (“Kişisel Verilerin Korunması Komitesi dikkatine” olarak) tarafımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler uygulanabilecektir. Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

PREMIUM KİRALAMA İLETİŞİM MERKEZİ VE
7/24 ACİL YOL YARDIM

Premium Kiralama Ekibi olarak, kiralama süresince konforunuz ve keyfiniz için çalışıyor olacağız.
Tüm ihtiyaçlarınız için 0850 252 4444 no’lu Borusan Otomotiv Premium İletişim Merkezi’ni arayabilirsiniz.
Acil durumlarda ise 7/24 hizmet veren 444 22 99 no’lu Yol Yardım Merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.